دستگاه تولید لوله پلیکای برق

دستگاه تولید لوله پلیکای برق

بررسی کلی دستگاه تولید لوله پلیکای برق : پروسه تولید دستگاه تولید لوله پلیکای برق به این شکل می‌باشد که در ابتدای کار مواد اولیه به ‌حالت گرانول در داخل دستگاه اکسترودر می‌شود و در اثر حرارت ذوب و خمیری می‌‌گردد. سپس این موادی که  ذوب شده‌اند توسط ماردون به سمت جلو هدایت می‌شود و…